නිෂ්පාදන
1SL1201A00

1SL1201A00

Mistral65 IP65 wall, 8M transparent door
කොටස් අංකය: 1SL1201A00
වෙළඳ නාමය: ABB

ප්රමාණයඒකක මිල[USD]
64556 pcs තොගයේ ඇතබෙදාහැරීම් පරීක්ෂා කරන්න
2CDS252280R0104

2CDS252280R0104

S202C-C10 Miniature Circuit Breaker
කොටස් අංකය: 2CDS252280R0104
වෙළඳ නාමය: ABB

ප්රමාණයඒකක මිල[USD]
64555 pcs තොගයේ ඇතබෙදාහැරීම් පරීක්ෂා කරන්න
1SL1202A00

1SL1202A00

Mistral65 IP65 wall, MISTRAL65 transparent door 12M
කොටස් අංකය: 1SL1202A00
වෙළඳ නාමය: ABB

ප්රමාණයඒකක මිල[USD]
20098 pcs තොගයේ ඇතබෙදාහැරීම් පරීක්ෂා කරන්න
6AGC101252

6AGC101252

TAC-W7-S-R-0 Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, single phase/32A, with RFID
කොටස් අංකය: 6AGC101252
වෙළඳ නාමය: ABB

ප්රමාණයඒකක මිල[USD]
9780 pcs තොගයේ ඇතබෙදාහැරීම් පරීක්ෂා කරන්න
1SL1204A00

1SL1204A00

Mistral65
කොටස් අංකය: 1SL1204A00
වෙළඳ නාමය: ABB

ප්රමාණයඒකක මිල[USD]
2351 pcs තොගයේ ඇතබෙදාහැරීම් පරීක්ෂා කරන්න
6AGC082155

6AGC082155

TAC-W7-G5-R-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, single phase/32A, with RFID
කොටස් අංකය: 6AGC082155
වෙළඳ නාමය: ABB

ප්රමාණයඒකක මිල[USD]
26791 pcs තොගයේ ඇතබෙදාහැරීම් පරීක්ෂා කරන්න
6AGC101191

6AGC101191

TAC-W7-S-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, single phase/32A, MID certified, with RFID, display and 4G
කොටස් අංකය: 6AGC101191
වෙළඳ නාමය: ABB

ප්රමාණයඒකක මිල[USD]
43232 pcs තොගයේ ඇතබෙදාහැරීම් පරීක්ෂා කරන්න
6AGC082587

6AGC082587

TAC-W4-S-0 Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, single phase/16A
කොටස් අංකය: 6AGC082587
වෙළඳ නාමය: ABB

ප්රමාණයඒකක මිල[USD]
42322 pcs තොගයේ ඇතබෙදාහැරීම් පරීක්ෂා කරන්න
4TBP833677C0100

4TBP833677C0100

APO AIR VENTS (SET 2PCS) RAL7035
කොටස් අංකය: 4TBP833677C0100
වෙළඳ නාමය: ABB

ප්රමාණයඒකක මිල[USD]
32411 pcs තොගයේ ඇතබෙදාහැරීම් පරීක්ෂා කරන්න
6AGC082154

6AGC082154

TAC-W22-S-R-C-0 Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, three phase/32A, with RFID and 4G
කොටස් අංකය: 6AGC082154
වෙළඳ නාමය: ABB

ප්රමාණයඒකක මිල[USD]
32411 pcs තොගයේ ඇතබෙදාහැරීම් පරීක්ෂා කරන්න
2TMA210050W0014

2TMA210050W0014

M22343-W-02 Basic 4.3" video hands-free indoor station, with induction loop,White
කොටස් අංකය: 2TMA210050W0014
වෙළඳ නාමය: ABB

ප්රමාණයඒකක මිල[USD]
5125 pcs තොගයේ ඇතබෙදාහැරීම් පරීක්ෂා කරන්න
2TMA210160B0001

2TMA210160B0001

M2304-02 Video distributor
කොටස් අංකය: 2TMA210160B0001
වෙළඳ නාමය: ABB

ප්රමාණයඒකක මිල[USD]
6815 pcs තොගයේ ඇතබෙදාහැරීම් පරීක්ෂා කරන්න
paypal visa mastercard amex escrowpay dhl fedex paypost ems express
Top